Prima pagină » LOCALE » 70 de lei/zi decont cazare si masă pentru fiecare refugiat din Ucraina

70 de lei/zi decont cazare si masă pentru fiecare refugiat din Ucraina

Persoanele fizice care găzduiesc refugiați din Ucraina vor beneficia de decontarea cazării și mesei in valoare de 70 de lei/zi pentru fiecare refugiat (50 lei cazarea + 20 lei masa)

Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun, în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care acestea declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, însoțită de:

a) o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

b) copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele prevăzute la art. 1.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință.

Cererile depuse după termen (adică după primele 3 zile lucratoare ale lunii) se soluționează în luna următoare.

Modelul cererii, precum și cel al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2. (vezi mai jos)

În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

Anexa1:

CERERE
privind decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți,
aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
– model –
Subsemnatul/Subsemnata, ………………………., domiciliat(ă) în ……………………………………, vă adresez rugămintea de a-mi aproba decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, după cum urmează:

Nr. crt. Numele și prenumele persoanelor găzduite Localitățile din care declară că provin persoanele găzduite Intervalul de timp pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hrana Numărul de zile pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hrana Intervalul de timp pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu cazarea Numărul de zile pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu cazarea

Menționez că persoanele de mai sus sunt găzduite în locuința situată la adresa …………………………………….. .Anexez următoarele documente:– declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;– actul de identitate al subsemnatului/subsemnatei, în copie;– documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței – actul nr. ………………. din data ………………, în copie.Optez pentru plata sumei– în numerar – prin virament bancar, în ………………………(Se înscrie codul IBAN al contului solicitantului.)……………….,deschis la ………….(Se înscrie denumirea instituției de credit la care este deschis contul.)…………, ………..(Se înscrie codul numeric personal al solicitantului, titular al contului.)……….
Data
…………………..
Semnătura

 

Anexa2:

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
– model –
Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………., cu domiciliul în ……………………………, legitimat/legitimată cu ……… seria ………. nr. ………………….., CNP ……………………….., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că informațiile prezentate în cererea privind decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, sunt reale.Totodată, mă angajez să restitui sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 3 zile de la sesizarea erorii, respectiv de la data la care am fost înștiințat de către autoritatea administrației publice locale.
Data
…………………..
Semnătura

Anexa3:

ROMÂNIAJUDEȚUL …………………PRIMĂRIA …………………….
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți,
aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

Nr. crt. Numele și prenumele persoanei fizice solicitante Numărul persoanelor găzduite pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hrana Numărul de zile de găzduire* pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hrana Suma solicitată spre decontare, reprezentând cheltuieli cu hrana – lei Numărul persoanelor găzduite pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu cazarea Numărul de zile de găzduire* pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu cazarea Suma solicitată spre decontare, reprezentând cheltuieli cu cazarea – lei Suma totală solicitată spre decontare – lei
0 1 2 3 4 = col. 2 x col. 3 x 20 lei 5 6 7 = col. 5 x col. 6 x 50 lei 8 = col. 4 + col. 7
TOTAL

Certific realitatea informațiilor din prezenta situație centralizatoare privind decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizii găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
Data
…………………..
Semnătura
…………………..

* Numărul zilelor de găzduire reprezintă suma zilelor de găzduire pentru fiecare cetățean străin sau apatrid găzduit, aflat în situații deosebite, provenit din zona conflictului armat din Ucraina.