Prima pagină » LOCALE » Cod de conduită

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI PROFESIONALĂ A PERSONALULUI MONITOR TV

DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1. Prezentul Cod de Conduită etică şi profesională a personalului 1TV Educational SRL cu denumirea publica Monitor TV și având titulatura de Cod, este elaborat şi aprobat de Conducerea 1TV Educational SRL şi vizează următoarele categorii de personal:

 • Director general
 • Editori TV
 • Redactori
 • Reporteri
 • Cameramani
 • Editori imagine

ART. 2. Angajaţii şi colaboratorii Monitor TV trebuie să lucreze şi să se supună fără echivoc dispoziţiilor prezentului cod de conduită profesională.

ART. 3. Prevederile prezentului Cod pot fi modificate şi completate numai cu acordul conduceri Monitor TV.

ART. 4. Poate ocupa o funcţie din categoria celor prevăzute în prezentul Cod, orice persoană care îndeplineşte cumulativ urmăoarele condiţii:

 1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. are vârsta de 18 ani împliniţi;
 3. are capacitatea deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime, prevăzute de lege sau prin hotărâri ale conducerii Monitor TV, pentru funcţia sau specialitatea în cauză;
 6. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni, care o face incompatibilă cu exercitarea funcţiei sau activităţii respective;
 7. a câştigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea funcţiei pentru care candidează.

ART. 5. Angajarea sau numirea în funcţie a persoanelor în cadrul trustului de presă se realizează după criteriul competenţei.

 

SECŢIUNEA I
CODUL ETIC AL PROFESIEI DE JURNALIST ÎN TELEVIZIUNE

ART. 6. Codul etic al profesiei stabileşte norme de conduită profesională pentru angajaţii televiziunii care îşi desfăşoară activitatea în Monitor TV şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate în vederea creşterii încrederii în autoritatea instituţiei de presă şi a prestigiului acesteia.
Normele etice şi de conduită profesională stabilite în Cod pornesc de la rolul presei în societate, funcţiile activităţii exercitate de către angajaţii Monitor TV şi includ aptitudini profesional-intelectuale dobândite prin pregătire şi instruire profesională dar şi acceptarea unui cod comun de valori etice.
Angajaţii Monitor TV lucrează conform deontologiei profesionale de jurnalist şi a regulamentului de ordine interioară a brandului Monitor TV.
Codul etic al Monitor TV se aplică la toate nivelele ierarhice prevăzute în structura organizatorică a companiei. Conduita etică şi profesională de care trebuie să dea dovadă angajaţii trustului presupune îndeplinirea în principal a următoarelor obiective:
a) Credibilitatea informaţiilor făcute publice;
b) Profesionalismul angajaţilor care îşi aduc aportul la realizarea producţiilor audio vizuale care urmează a fi făcute publice prin canalele proprii;
c) Calitatea activităţii prestate în folosul comunităţii;
d) Obţinerea încrederii entităţilor mediatizate şi a opiniei publice;
e) Consolidarea stării de încredere în rândul opiniei publice.

 

 

 

PRINCIPII FUNDAMENTALE

ART. 7. În scopul atingerii obiectivelor profesiunii de jurnalist trebuie respectate următoarele principii fundamentale:
a) Supremaţia Constituţiei şi a legilor române;

 1. b) Independenţa
  Angajaţii Monitor TV trebuie să se manifeste liber de orice interes, să nu fie influenţaţi de aspecte personale sau externe, care le-ar putea afecta activitatea.
  Angajaţii nu au voie să accepte nicio formă de salarizare de la alte instituţii sau să ia cu împrumut bunuri sau bani şi să nu beneficieze de servicii sau de alte avantaje de la cei care ar putea face obiectul unui material de presă.
  Angajaţii trustului nu trebuie să se afle în conflict de interese sau sub influenţe care ar putea interveni în raţionamentul lor. Constituie riscuri la adresa independenţei şi exprimării libere următoarele cazuri:
 • existenţa unei situaţii la nivelul entităţii care generează un interes propriu (angajaţi, membri de familie şi rude);
 • implicarea în dispute referitoare la activitatea entităţii care exced atribuţiilor de jurnalist;
 • instituirea unei atmosfere de familiaritate, prietenie între jurnalisti şi personalul entităţilor care fac obiectul unui material de presă sau despre care ar putea realiza producţii audiovizuale;
 • apariţia unor fenomene de intimidare din partea conducerii şi/sau a personalului entităţii despre care ar putea să scrie.

Angajaţii care se află într-una dintre situaţiile de mai sus trebuie să aducă acest lucru la cunoştiţa structurii din care face parte, pentru luarea măsurilor care se impun. Pentru reducerea posibilităţii apariţiei riscurilor la adresa independenţei sau a oricăror stări conflictuale cu entitatea cu care intră în contact, jurnaliştii trustului vor informa în permaneţă eşaloanele superioare despre activitaţile pe care le derulează sau intenţionează să le deruleze.

 1. c) Integritate
  Angajaţii Monitor TV trebuie să fie corecţi şi oneşti în desfăşurarea activităţii profesionale, să îşi exercite funcţia cu bună credinţă şi responsabilitate şi să nu ia parte cu bună ştiinţă la activităţi şi acte care să le discrediteze profesia.
  Angajaţii Monitor TV trebuie să respecte standardele profesionale, atât din punct de vedere al formei audiovizuale, cât şi a fondului editorial. De asemenea, angajaţii şi colaboratorii Monitor TV au obligaţia realizării activităţii lor în conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară şi a fişei postului.
  Totodată, Monitor TV trebuie să aibă o conduită corectă, care să îi situeze în afara oricărui dubiu sau reproş, să dea dovadă de o comportare profesională ireproşabilă.
 2. d) Obiectivitate
  Angajaţii Monitor TV trebuie să trateze toate situaţiile întâlnite în activitatea lor conform stării de fapt. De asemenea, aceştia trebuie să dea dovadă de corectitudine şi să nu îngăduie ca obiectivitatea lor să fie afectată de influenţe externe sau prejudecăţi.

În toate producţiile audio-vizuale ce urmează a fi realizate şi difuzate trebuie urmărită realitatea, corectitudinea şi exactitatea.

 1. e) Competenţa profesională    
  Conform acestui principiu toate situaţiile întâlnite în activitatea desfăşurată vor fi tratate pe baza raţionamentului profesional. În exercitarea activităţii profesionale angajaţii Monitor TV trebuie să dea dovadă de atenţia cuvenită, competenţă profesională şi conştiinciozitate în conformitate cu standardele, deciziile şi legile impuse de Consiliul Naţional al Audiovizualului. Totodată, au obligaţia de a-şi menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la un nivel ridicat, care să permită asimilarea celor mai noi cunoştinţe de bună practică, legislaţie audiovizuală şi tehnici în domeniu audio vizual. Ei trebuie să posede, de asemenea, experienţa necesară funcţiei, dovedind aptitudini şi cunoaşterea metodelor de realizare a producţiilor audio-vizuale
 2. f) Confidenţialitate
  Orice informaţie cu caracter de secret de stat, sau care poate prejudicia statul român este confidenţială. Informaţiile care pot împiedica buna desfăşurare a unor anchete demarate de organele de control ale statului sunt deasemenea confidenţiale şi nu vor fi făcute publice până când aceste informaţii nu mai reprezintă un pericol.
  De asemenea, angajaţii trustului de presă nu trebuie să dea publicităţii informaţii neverificate din cel puţin trei surse.
  Dacă în exercitarea activităţii de jurnalist, angajatul Monitor TV ia cunoştinţă de informaţii care constituie secrete de stat, sunt obligaţi să respecte caracterul lor şi să le aducă la cunoştinţa conducerii şi ulterior organelor îndreptăţite de raspunderea lor fără a le face publice.
 1. g) Conduită profesională
  Angajaţii trustului de presă trebuie să acţioneze într-o manieră prin care să evite orice situaţie care ar putea discredita activitatea de jurnalist. În acest sens, angajaţii Monitor TV trebuie să respecte o serie de cerinţe etice:
 • moralitate în relaţiile cu toate persoanele cu care intră în contact.
 • respect şi consideraţie în toate situaţiile, atât faţă de şefii ierarhici, cât şi faţă de celelalte persoane cu care intră în contact.
 • imparţialitate în activitatea desfăşurată.
 • rigurozitate şi perseverenţă pentru obţinerea informaţiilor pe care urmeză să le facă public.

Obţinerea de dovezi concludente pentru susţinerea informaţiilor care urmeză a fi făcute publice. În cazul în care entitatea care face obiectul unei producţii audiovizuale nu este cooperantă în furnizarea informaţiilor şi a documentelor necesare pentru realizarea corectă a producţiei tv, jurnalişti pot informa opinia publică de lipsa de colaborare a entităţii în cauză.

 • scepticism profesional, în analiza datelor şi informaţiilor furnizate de entitatea care face obiectul unei producţii audio-vizuale.
 • responsabilitate profesională şi comportamentală în raport cu întreaga activitate desfăşurată.
 • standarde tehnice şi profesionale.

Realizează anchete jurnalistice în conformitate cu prevederile legale jurnaliştii trebuie să asigure legătura dintre atingerea scopului acţiunii de jurnalist şi îndeplinirea obiectivelor specifice mijloacelor de informare în masă.

CONDIŢII PENTRU OCUPAREA ŞI EXERCITAREA ATRIBUŢIILOR DE JURNALIST
ACTIVITĂŢI INCOMPATIBILE CU STATUTUL DE JURNALIST

ART. 8. Poate exercita atribuţiile de jurnalişt în cadrul Monitor TV, orice persoană care îndeplineşte cumulativ condiţiile cerute la angajare pe postul vacant.
Angajaţilor din Monitor TV le este interzis să desfăşoare orice alte funcţie publică cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământ.
Această activitate se poate exercita numai în afara orelor de program.

ATITUDINEA FAŢĂ DE ENTITĂŢILE CARE FAC OBIECTUL
UNEI PRODUCŢII AUDIOVIZUALE

ART. 9. În relaţiile cu entităţile care fac obiectul unui material de presă angajaţii Monitor TV sunt obligaţi:
a) să dea dovadă de politeţe, respect, disponibilitate faţă de problemele cu care se confruntă entitatea în cauză.
b) să acorde importanţa şi timpul necesar discuţiilor cu cei desemnaţi în acest sens de entitate, pentru a fundamenta constatările pe baza tuturor argumentelor şi dovezilor prezentate de aceştia;
c) să acorde entităţii care face obiectul unui material de presă o perioadă rezonabilă de timp pentru a furniza informaţiile şi documentele solicitate, cu excepţia situaţiilor în care acestea trebuie puse imediat la dispoziţie;
d) să solicite reprezentanţilor entităţii care fac obiectul materialului de presă să clarifice aspectele pentru care consideră că sunt necesare informaţii suplimentare;
e) să îşi formuleze şi să emită informaţii corecte faţă de aspectele constatate şi să se pronunţe cu sinceritate, concis, exprimându-şi, dacă este cazul, rezervele faţă de argumentele prezentate;
f) să asigure egalitatea de tratament şi să nu facă discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice;
g) să dea dovadă de seriozitate, profesionalism şi respect faţă de persoanele cu care intră în relaţii de serviciu;
h) să dea dovadă de operativitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, evitând să prelungească în mod subiectiv şi inutil perioada de desfăşurare a materialului de presă;
i) să respecte viaţa intimă, familială şi privată a persoanelor cu care intră în relaţii profesionale.

CONDUITA ÎN CADRUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

ART. 10. Angajaţii Monitor TV care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional, au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă instituţiei şi ţării.
În deplasările externe, jurnaliştii sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile ţării în care este în vizită.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR,
SPRIJINUL PROFESIONAL ŞI MEDIUL DE LUCRU

ART. 11. Angajaţii Monitor TV beneficiază:
a) de protecţia legii, în exercitarea atribuţiilor de jurnalist. La cererea motivată a jurnalistului din trust acesta poate solicita conducerii asigurarea protecţiei împotriva ameninţărilor, violeţelor şi faptelor de ultraj;
b) de dreptul la opinie şi de stabilitate în cadrul instituţiei în limita legii;
c) de sprijin pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în activitatea lor profesională. Dacă durata formei de specializare depăşeşte 60 zile, iar pe această durată angajatul primeşte drepturile salariale, el este obligat să se angajeze în scris că va lucra în cadrul Monitor TV o perioadă de 2 ani. În caz de nerespectare a angajamentului acesta urmează să suporte cheltuielile efectuate, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului stabilit. Aceste prevederi nu se aplică în cazul încetării raporturilor de muncă din motive ce nu îi sunt imputabile angajatului din companie;
d) de sprijin pe linie ierarhică, în clarificarea şi soluţionarea oricăror divergenţe izvorâte din raporturi profesionale şi de muncă.
e) de apărare în instanţe, în cazuri justificate, din partea instituţiei, în litigiile apărute ca urmare a activităţii sale profesionale, în legătură cu entităţile care au făcut obiectul unor materiale de presă;
f) de condiţii de muncă corespunzătoare care să-i ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, precum şi de spaţii de lucru, dotări şi logistica aferente;
g) de respect pentru viaţa intimă, familială şi privată.

ART. 12. Angajaţii Monitor TV sunt obligaţi:
a) să promoveze, în cadrul structurii din care fac parte, relaţii bazate pe responsabilitate, loialitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional;
b) să îndeplinească sarcinile de serviciu în cadrul competenţelor şi responsabilităţilor atribuite;
c) să acţioneze întotdeauna astfel încât să nu fie afectată imaginea companiei;
d) să respecte reglementările interne privind întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor;
e) să utilizeze toate căile interne, amiabile şi posibile de soluţionare a conflictelor, în relaţia cu compania, în cazul în care acestea sunt pe cale să apară, în scopul evitării unor eventuale litigii;
f) să respecte şi să îndeplinească toate celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentul de ordine interioară.
g) să respecte viaţa intimă, familială şi privată în relaţiile de muncă şi profesionale.

ART. 13. Angajaţii Monitor TV se pot constitui în asociaţii profesionale şi de presă având ca scop promovarea şi dezvoltarea jurnalismului în comunitate.

RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

ART. 14. Comportamentul angajaţilor Monitor TV trebuie să fie conform deontologiei profesionale, legilor din România şi regulamentului de ordine interioară al instituţiei. Încălcarea acestor prevederi reprezintă abateri şi atrage aplicarea de măsuri disciplinare cu suportarea consecinţelor legale. Constituie abatere disciplinară orice faptă săvârşită cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând dintr-o acţiune sau inacţiune, prin care s-au încălcat prevederile legale şi orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea Monitor TV.

ART. 15. Sunt abateri disciplinare:

 1. a) întârzierea sistematică sau neglijenţa repetată, în efectuarea la termen şi de calitate a lucrărilor;
  b) absenţe nemotivate de la serviciu;
  c) exercitarea în afara cadrului legal sau omisiunea de a îndeplini atribuţiile cerute;
  d) nerespectarea secretului profesional şi respectiv al caracterului confidenţial al informaţiilor care nu pot fi făcute publice din diferite motive  divulgarea acestora altor persoane decât celor îndreptăţite potrivit legii sau folosirea acestora într-o manieră contrară legii;
  e) manifestările care aduc atingere prestigiului şi autorităţii instituţiei sau onoarei;
  f) intervenţiile pentru soluţionarea unor probleme în afara cadrului legal;
  g) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;
  h) superficialitate în rezolvarea lucrărilor repartizate;
  i) încălcarea ordinii şi disciplinii la locul de muncă;
  j) încălcarea principiilor ce stau la baza exercitării atribuţiilor profesiei de jurnalist;
  k) exprimarea unor convingeri politice, precum şi susţinerea subiectivă a unor activităţi sau manifestaţii publice cu caracter politic;
  l) încălcarea altor obligaţii ale profesiei stabilite prin prezentul Cod.

ART. 16. Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate în cazul săvârşirii uneia dintre abaterile mai sus menţionate, în funcţie de gravitatea acesteia, sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile;
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea indemnizaţiei corespunzătoare funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăşi 60 zile;
d) reducerea cu 5- 10 % a indemnizaţiei lunare, pe o perioada de 1- 3 luni;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

ART. 17. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
Sancţiunea disciplinară se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşită de angajat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;
b) gradul de vinovăţie a persoanei în cauză;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportamentul general avut pâna la acea dată la Monitor TV;
e) sancţiuni disciplinare suferite anterior de persoana în cauză.

ART. 18. Sancţiunile disciplinare prevăzute mai sus se aplică de managerul sau administratorului postului Monitor TV.

ART. 19. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, directorul general al Monitor TV numeşte prin ordin o comisie specială formată din minim 2 membri. Această comisie va convoca în scris persoana în cauză precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
Neprezentarea persoanei convocate în condiţiile prevăzute mai sus fără un motiv obiectiv dă dreptul comisiei să iniţieze cercetarea în absenţa făptuitorului.
În cursul cercetării disciplinare prealabile angajatul are dreptul să fie asistat/reprezentat de un avocat, să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei speciale toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare.
Sancţiunea disciplinară, în cazul abaterilor prezentate anterior în prezentul Cod se aplică de către directorul general sau adjunctul acestuia la propunerea comisiei speciale care a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă.
Directorul General al Monitor TV dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-un ordin emis în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentării concluziilor comisiei speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
Sub sancţiunea nulităţii absolute, ordinul va cuprinde în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor legale sau ale regulamentelor interne, care au fost încălcate de angajat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de angajat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
Ordinul de sancţionare se comunică persoanei în cauză în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
Comunicarea se realizează prin predarea acesteia către angajat, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.